Kapitola 73.

prax


„Vlajka“

Efekt: Na začiatku ukážeme divákom malú vlajku na špátarku a prázdne ruky. Prsty na rukách popreplietame a vlajku so špáratkom si dáme za ne. Tá sa zostane pohybovať sem a tam.

Rekvizity: Špáratko, vlajka nakreslená a vystrihnutá z výkresu, lepiaca páska.

Príprava: Vlajku nalepíme na špáratko. Lepiacu pásku nalepíme na prst, ktorý zostane voľný pri popreptletaní prstov.

Postup: Divákom ukážeme vlajku na špáratku a letmo „prázdne“ ruky. Lepiacu pásku na prste nesmie nikto zbadať. Špáratko s vlajkou zasunieme za lepiacu pásku. Prsty medzi sebou „popreplietame“ /vid obr./ tak, aby jeden prst na ktorom máme pásku s vlajkou nám zostal skrytý za prstami. Týmto prstom pohybujeme sem a tam. Diváci vidia pohybovať sa vlajku sem a tam.